เทศบาลตำบลท่าขนอน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 26
เดือนนี้ 5,168
เดือนที่แล้ว 9,656
ทั้งหมด 62,121

check_circle นโยบาย
นโยบาย,

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

สร้างคน

ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสทางการศึกษา

ศูนย์กลางการกีฬา สันทนาการอย่างต่อเนื่อง

เชิดชูรางวัลคนดีศรีท้องถิ่นชุมชน

ส่งเสริมกิจการชุมชนเข้มแข็งการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความรักเพื่อความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน

สร้างเมือง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จัดระเบียบชุมชน ระบบการจราจร และความสะอาดในท้องถิ่น

ขยายงานสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ

บริหารจัดการปัญหาขยะ และสิ่งปฏิกูล มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดอย่างเป็นระบบ

จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

สร้างโอกาส

จัดเวทีสมัชชา ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเทศบาล

ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกิจการร้านค้าในชุมชน

ส่งเสริมและฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้บุคลากรในชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน มี 5 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบ ด้วย 5 แนวทางการพัฒนาดังนี้

            แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ

            แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บำรุงรักษา เขื่อนกั้นน้ำ ฝาย และขุดลอกสระ แหล่งน้ำ

            แนวทางที่ 3 ปรับปรุง ติดตั้ง บำรุงรักษา ไฟฟ้า และระบบประปา

            แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม

            แนวทางที่ 5 พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบการจราจร จัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย และสถานที่ต่าง ๆ 

                             และป้ายประชาสัมพันธ์ 

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้           

            แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนาดังนี้           

            แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แนวทางที่ 2 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แนวทางที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้น่าอยู่ น่าอาศัย 

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้           

            แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการสาธารณสุข และพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด

            แนวทางที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรค

            แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

            แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และ การกีฬา

            แนวทางที่ 6 ส่งเสริมเอกลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

            แนวทางที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้           

            แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารการจัดการ

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

            แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

            แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

            แนวทางที่ 5 การพัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            แนวทางที่ 6 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
(น.ส.จันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่