info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
check_circle นโยบาย
นโยบาย.
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น สร้างคน ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสทางการศึกษา ศูนย์กลางการกีฬา สันทนาการอย่างต่อเนื่อง เชิดชูรางวัลคนดีศรีท้องถิ่นชุมชน ส่งเสริมกิจการชุมชนเข้มแข็งการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความรักเพื่อความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน สร้างเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จัดระเบียบชุมชน ระบบการจราจร และความสะอาดในท้องถิ่น ขยายงานสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ บริหารจัดการปัญหาขยะ และสิ่งปฏิกูล มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดอย่างเป็นระบบ จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน สร้างโอกาส จัดเวทีสมัชชา ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเทศบาล ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกิจการร้านค้าในชุมชน ส่งเสริมและฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้บุคลากรในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน มี 5 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบ ด้วย 5 แนวทางการพัฒนาดังนี้ แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บำรุงรักษา เขื่อนกั้นน้ำ ฝาย และขุดลอกสระ แหล่งน้ำ แนวทางที่ 3 ปรับปรุง ติดตั้ง บำรุงรักษา ไฟฟ้า และระบบประปา แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม แนวทางที่ 5 พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบการจราจร จัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย และสถานที่ต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางที่ 1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนาดังนี้ แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้น่าอยู่ น่าอาศัย 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการสาธารณสุข และพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรค แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และ การกีฬา แนวทางที่ 6 ส่งเสริมเอกลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม แนวทางที่ 7 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารการจัดการ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน แนวทางที่ 5 การพัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวทางที่ 6 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล