info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 ถ.ขุนคีรี ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7726-5250 โทรสาร. 0-7739-1259

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจการสภาทต.ท่าขนอน
folder รายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 225
sentiment_very_satisfied นายกพบประชาชน
วันนี้ (5 ธ.ค. 62) นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เป็นประธานกิจกรรมปลูกปลูกต้นไม้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคม พร้อมด้วย นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี...
ผู้โพส : admin
มื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าขนอน เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม และเครือข่ายสุขภาพเทศบาลตำบลท่าขนอน...
ผู้โพส : admin
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอน (อาคารเก่า) ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชนินทร์ เพชรศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ สมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และข้าราชการ พนักงานเทศบาล...
ผู้โพส : admin
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. วันนี้ นายชนินทร์ เพชรศรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน พร้อมด้วย นางจินตนา เอี่ยมน้อย นายทนงศักดิ์ นันทคีรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน และนายสวัสดิ์ สมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขนอน และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าขนอน...
ผู้โพส : admin
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นายชนินทร์ เพชรศรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
นางสาวจันทร์ทิพย์ เจ๊ะเหยง
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขนอน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สามชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
folder หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
ทต.ท่าขนอน
E-Mail อีเมลล์
info@thakhanoncity.go.th
ทต.ท่าขนอน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายง่ายจัง
แค่ฟังก็เข้าใจ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล